Głównej zawartości

Pomagamy razem

Stypendium naukowe

W jakiej formie mają być składane oferty na środki trwałe, oprogramowanie, itd.?

Nie wymagamy oficjalnego zapytania ofertowego, w przypadku środków takich jak sprzęt elektroniczny czy oprogramowanie, mogą być to oferty sklepów internetowych (np. Wydruk strony z ceną przedmiotu, fragment cennika ze strony sklepu itp.).

Czy doktoranci 4 roku mogą starać się o przyznanie stypendium?

Stypendium jest adresowane jedynie do doktorantów 1-3 roku studiów.

Czy termin składania wniosków to termin, kiedy wniosek ma znaleźć się w siedzibie Fundacji, czy jest to data stempla pocztowego?

Ostateczny termin składania wniosków oznacza, że do podanej daty i godziny wniosek powinien znaleźć się w siedzibie Fundacji. Wnioski wysłane przed tą datą, które nie zdążyły zostać dostarczone do siedziby fundacji, nie będą rozpatrywane.

Czy istnieje możliwość otrzymania informacji na temat jak wniosek został oceniony?

Ocena merytoryczna wniosku jest udostępniana na indywidualną prośbę uczestnika konkursu, w postaci tabeli przyznanych punktów.

Czy aplikacja na poprzednią edycję konkursu wyklucza możliwość starania się o stypendium w kolejnym roku?

Zachęcamy do aplikacji w kolejnych edycjach, nawet jeśli w poprzednim roku projekt nie otrzymał dofinansowania - w ciągu roku wniosek może zostać dopracowany lub zmodyfikowany, wraz z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Nie ma konieczności składania wniosku dotyczącego zupełnie innego projektu badań.

Czy projekt musi dotyczyć tematyki górskiej?

Nie, nie musi. Jednak za zaproponowanie projektu którego efekty mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w obszarach górskich lub efektem projektu może być praktyczna aplikacja komputerowa z dowolnej dziedziny wykorzystującej technologie geoinformacji, mogą być przydzielone dodatkowe punkty bonusowe.

Co w przypadku, gdy do wykonania projektu niezbędny jest zakup komercyjnej licencji ArcGIS, co skutkuje przekroczeniem budżetu na badania?

Dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska licencja ArcGIS (o ile jest potrzebna) jest przydzielana Laureatowi konkursu nieodpłatnie na czas realizacji zwycięskiego projektu, dlatego nie należy uwzględniać kosztu licencji we wniosku stypendialnym.

Czy istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium przez osoby, które mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich?

Zgodnie z regulaminem Kandydaci muszą posiadać status Doktoranta, zgodnie z obowiązującymi krajowymi regulacjami. Status taki musi być oficjalnie potwierdzony przez sekretariaty/osoby do tego upoważnione.

Moje badania opierają się na użyciu sprzętu którego zakup przekracza budżet projektu przeznaczony na badania - czy można uwzględnić koszt wypożyczenia sprzętu (a nie zakupu) w celu pozyskania danych badawczych?

Tak. Istnieje możliwość wypożyczenia aparatury na czas badań, zgodnie z limitami kwotowymi ustalonymi w regulaminie.

Czy w terminie składania wniosków wystarczy przesłać wnioski drogą elektroniczną, czy wymagane dostarczenie jest wersji papierowej?

Wnioski należy dostarczyć do siedziby Fundacji w wersji papierowej.

Czy w przypadku zakupu licencji oprogramowania wiąże się to również z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego?

Nie ma konieczności zakupu sprzętu, jeśli Uczestnik dysponuje własnym sprzętem komputerowym, który może być użyty do realizacji projektu,

Mój Promotor / Opiekun naukowy jest obecnie niedostępny (np. Wyjazd na zagraniczną konferencję) - czy istnieje możliwość dostarczenia jego poświadczenia na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich po ostatecznym terminie składania wniosków?

Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie, dlatego prosimy o rozpoczęcie kompletowania dokumentów, które zależą od osób trzecich, w pierwszej kolejności, aby nie zablokować sobie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Jakie są najczęściej spotykane braki w nadesłanych wnioskach stypendialnych?

Najczęściej (proszę nie traktować tego jako kompletnej listy), zwracamy uwagę na:
- Brak zaparafowania wszystkich stron wniosku stypendialnego,
- Brak ofert na niektóre środki które Uczestnik zamierza zakupić z grantu badawczego,
- Brak pisemnego poświadczenia Promotora / Opiekuna naukowego na zaświadczeniu o uczestnictwie w studiach doktoranckich,
- Brak wersji elektronicznej bądź papierowej (wymagane obie) niektórych elementów: wniosku stypendialnego wraz z dwoma załącznikami - kosztorys i harmonogram.

Czy dowiem się, czy mój wniosek dotarł do siedziby Fundacji i czy przeszedł pomyślnie ocenę formalną?

O wyniku oceny formalnej informujemy wszystkich Uczestników konkursu drogą emailową w terminie podanym na stronie internetowej Stypendium.